حلقه while در c++

حلقه while در c++ (آموزش c++)

در این جلسه به آموزش حلقه while در c++ میپردازیم. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با c++ است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات دستوراتی هستند که میخواهیم به ترتیب اجرا کنیم. زبان های برنامه نویسی […]

دستور شرطی switch در c++

دستور شرطی switch در c++

در این قسمت به آموزش دستور شرطی switch در c++ میپردازیم. پیش نیاز این آموزش، آشنایی با if در c++ است. ساختار تصمیم‌گیری در آموزش های قبل درباره ساختار تصمیم گیری و اینکه چگونه میتوان با دستور شرطی if یک تصمیم گیری را انجام داد صحبت شد.به طور کلی ساختار تصمیم گیری بدین صورت است […]

حلقه for در c++

حلقه for در c++ (آموزش c++)

در این قسمت به آموزش حلقه for در c++ میپردازیم. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات دستوراتی هستند که میخواهیم به ترتیب اجرا کنیم. زبان های برنامه نویسی ساختار کنترلی مختلفی […]

دستور شرطی if در c++

دستور شرطی if در c++ (آموزش if)

در این قسمت به آموزش دستور شرطی if در c++ میپردازیم. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی c++ است. تصمیم گیری در c++ ساختار تصمیم گیری بدین صورت است که با یک یا چندین شرط همراه است و با ارزیابی شروط نتیجه مناسب میگیریم. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است که نتیجه گیری […]

جستجوی خطی در c++

جستجوی خطی در c++ (آموزش Linear Search)

در این جلسه به آموزش جستجوی خطی در c++ میپردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با آرایه جستجوی خطی یکی از الگوریتم هایی که برای جستجوی یک سری داده وجود دارد جستجوی ترتیبی  یا جستجوی خطی است. این الگوریتم کلیه عناصر درون یک لیست را یکی یکی بررسی می‌کند تا آرگومان جستجو پیدا شود. […]

ک م م در c++

ک م م در c++ (کوچکترین مضرب مشترک)

در این جلسه به آموزش ک م م در c++ میپردازیم. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در c++ است. کوچکترین مضرب مشترک(ک م م) کوچکترین مضرب مشترک یکی از مسایل در رشته ریاضی است. برای محاسبه ک م م بین دو عدد کافی است عددی پیدا کنیم که بر هر […]

ب م م در c++

ب م م در c++ (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

در این قسمت به آموزش ب م م در  c++  (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) میپردازیم. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است. ب م م بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م بین دو عدد را عددی میگویند که بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین باشد. […]

مرتب سازی ادغامی در c++

مرتب سازی ادغامی در c++

در این جلسه به آموزش مرتب سازی ادغامی در c++ میپردازیم. پیش نیاز این جلسه آشنایی با روش بازگشتی، آرایه و متد است. مرتب سازی ادغامی مرتب‌سازی ادغامی یک الگوریتم مرتب‌سازی تطبیقی با زمان اجرای nlogn می‌باشد. در اکثر پیاده‌سازی‌ها این الگوریتم پایدار می‌باشد. بدین معنی که این الگوریتم ترتیب ورودی‌های مساوی را در خروجی مرتب شده حفظ […]

واروخوانه (palindrome)

واروخوانه در c++ (آموزش palindrome)

در این قسمت به توضیح واروخوانه در c++ (palindrome) میپردازیم. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل فارسی ایست برای پالیندروم  (Palindrome) به واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از […]

فاکتوریل در c++

فاکتوریل در c++ (آموزش factorial)

در این قسمت به آموزش فاکتوریل در c++ خواهیم پرداخت. پیش نیاز این آموزش کار با حلقه ها و الگوریتم های بازگشتی است. فاکتوریل فرض کنید n  یک عدد طبیعی باشد. عدد   !n (خوانده میشود n  فاکتوریل) به صورت زیر تعریف می‌شود: n!=n×(n−۱)×(n−۲)×…×۱ برای مثال: ۵!=۵×۴×۳×۲×۱=۱۲۰ برای  n=0 نیز این نماد تعریف می‌شود و به طور […]