ارث بری در جاوا

ارث بری در جاوا (inheritence)

در این جلسه به آموزش ارث بری در جاوا میپردازیم. این آموزش ادامه شی گرایی در جاوا است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با کلمه کلیدی this آشنایی با constructor آشنایی با شی گرایی پیش نیاز قبل از توضیح ارث بری در جاوا، نیاز است یک سری موارد را توضیح دهیم. […]