ک م م در جاوا

ک م م در جاوا (کوچکترین مضرب مشترک)

در این جلسه به آموزش ک م م در جاوا میپردازیم. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در جاوا است.

کوچکترین مضرب مشترک(ک م م)

کوچکترین مضرب مشترک یکی از مسایل در رشته ریاضی است. برای محاسبه ک م م بین دو عدد کافی است عددی پیدا کنیم که بر هر دو عدد بخش پذیر باشد و کوچکترین مضربی باشد که چنین ویژگی را دارد. برای مثال ک م م دو عدد ۲ و ۳ عدد ۶ است.ک م م سه ویژگی زیر را دارد:

  1. ک م م هر عددی با عدد ۰ میشود ۰ .
  2. ک م م هر عدد با ۱ میشود خود عدد.
  3. ک م م دو عدد یکسان برابر با خودش است.

پیاده سازی ک م م در جاوا

برای پیاده سازی ک م م در جاوا از فرمول های ریاضی استفاده میکنند. ولی ما در اینجا با استفاده از دستورات شرطی به حل مسئله ک م م در جاوا میپردازیم.

در ابتدای کار ما نیاز به دو عدد داریم که ک م م آنها را پیدا کنیم. ما این دو عدد را a و  b مینامیم. سپس متدی به نام lcm مینویسیم که a و b را میگیرد و خروجی آن ک م م a و  b است.روش پیاده سازی ک م م به این صورت است که ما عدد بزرگتر را در نظر میگیریم و مضرب های آن را محاسبه میکنیم(یعنی مثلا a*1 , a*2 …) سپس مضرب های حاصل را بر عدد کوچکتر تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر باشد ک م م را پیدا کرده ایم.

Public class LCM {

     /**

      * @param args

      */

     public static void main(String[] args) {

          int a = 0;

          int b = 17;

          int lcm = LCM(a, b);

          System.out.println(lcm);

     }

     public static int LCM(int a, int b) {

          int lcm = 0;

          if (a == 0 || b == 0) {

              lcm = 0;

          } else {

              if (a == b) {

                   lcm = a;

              } else if (a < b) {

                   if (b % a == 0) {

                        lcm = b;

                   } else {

                        int factor = 2;

                        oolean foundlcm = false;

                        while (!foundlcm) {

                             int multiple = factor*b;

                             if (multiple%a==0) {

                                  lcm = multiple;

                                  foundlcm = true;

                             }

                             factor++;

                        }

                   }

              } else if (a > b) {

                   if (a % b == 0) {

                        lcm = a;

                   }else{

                        int factor = 2;

                        oolean foundlcm = false;

                        while (!foundlcm) {

                             int multiple = factor*a;

                             if (multiple%b==0) {

                                  lcm = multiple;

                                  foundlcm = true;

                             }

                             factor++;

                        }

                   }

              }

          }

          return lcm;

     }

}

کد ک م م در جاوا را میتوان چند قسمت کرد.

  1. اگر یکی از اعداد a و  b صفر باشند
  2. اگر اعداد a و b با هم برابر باشند.
  3. اگر اعداد a و b مضرب هم باشند(بر هم بخشپذیز باشند مثل ۲ و ۴).
  4. اگر جز حالات ۱ تا ۳ نباشند.

ما در کد بالا ابتدا چک کردیم که اعداد ورودی برایر ۰ هستند یا خیر. اگر نبودند برابری آن دو عدد را نیز بررسی کردیم و باز هم اگر برابر نبودند عدد بزرگتر را پیدا میکنیم و به دنبال مضربی از این عدد میگردیم که بر عدد کوچکتر نیز بخشپذیر باشد. سپس خروجی را برمیگردانیم.

دو متغیر factor به عنوان عددی متغیر برای محاسبه مضرب عدد بزرگتر و foundlcm نیز متغیری است برای خروج از while وقتی که ما ک م م را پیدا کردیم.

 

 

یک دیدگاه برای “ک م م در جاوا (کوچکترین مضرب مشترک)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *