دستور شرطی if در c++

دستور شرطی if در c++ (آموزش if)

در این قسمت به آموزش دستور شرطی if در c++ میپردازیم. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی c++ است.

تصمیم گیری در c++

ساختار تصمیم گیری بدین صورت است که با یک یا چندین شرط همراه است و با ارزیابی شروط نتیجه مناسب میگیریم. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است که نتیجه گیری که ما انجام میدهیم فقط بر اساس یکی از شروط است و بقیه شرط ها پذیرفته نیست و آنها رد شده اند. در c++ تصمیم گیری به صورت ذکر شده است. ساختار تصمیم گیری در بسیاری از زبان های برنامه نویسی به صورت تصویر زیر است.

تصمیم گیری در c++

در زبان برنامه نویسی c++ کلمات کلیدی زیر را برای تصمیم گیری قرار داده است:

  1. If
  2. If – else
  3. If های تو در تو
  4. Switch

در این آموزش به توضیح if و if-else میپردازیم.

دستور شرطی if در c++

معمولا بعد از if به صورت اختیاری واژه else را قرار میدهند این هم برای زمانی است که شرط if درست نباشد و وارد else میشود. نحوه نوشتار if به صورت زیر است.

 

 

if ( bolean condition) {

}
else {

}

 

اگر Boolean condition درست باشد قسمت  if اجرا میشود و در غیر این صورت قسمت else.

دستور شرطی if در c++

مثال دستور شرطی if در c++ بسیار زیاد است و ما ساده ترین نوع سعی در معرفی این دستور داریم. مثال زیر چک میکند متغیر x بزرگتر از ۵ است یا خیر.

int main() {

    int x = 10;

    if (x > 5) {

        cout<< “if statement” <<endl;

    } else {

        cout<< “else statement” <<endl;

    }

}

 

کد بالا اگر متغیر x بزرگتر از ۵ باشد if statement را چاپ میکند. در غیر این صورت else statement را چاپ می کند.

دستور if-else if بدین صورت است که ما چندین شرط داریم بجای یک شرط. در چنین حالتی بجای اینکه چندین if به صورت جداگانه قرار دهیم از دستور if-else if استفاده میکنیم.  نحوه نوشتار if- else if به صورت زیر است.

 

if(Boolean_expression 1){

   //Executes when the Boolean expression 1 is true

}else if(Boolean_expression 2){

   //Executes when the Boolean expression 2 is true

}else if(Boolean_expression 3){

   //Executes when the Boolean expression 3 is true

}else {

   //Executes when the none of the above condition is true.

}

در مثال زیر متغیر x اگر برابر با ۱۰ بود وارد if اول میشود و اگر برابر ۲۰ بود وارد else if اول و اگر برابر ۳۰ بود وارد else if دوم و اگر …….. .

int main() {

    int x = 10;

    if (x == 10) {

        cout<< “Value of X is 10” <<endl;

    } else if (x == 20) {

        cout<< “Value of X is 20″<<endl;

    } else if (x == 30) {

        cout<< “Value of X is 30″<<endl;

    } else {

        cout<< “This is else statement”<<endl;

    }

    return 0;

}

وقتی از if-else if استفاده میکنید چند نکته را به یاد داشته باشید:

  • یک if میتواند هیچ یا چندین else if بعد از خود داشته باشد.
  • یک if میتواند هیچ یا یک else بعد از خود داشته باشد.
  • وقتی یکی از شرطهای else if درست بود بقیه شرط ها بررسی نمیشود یا به زبان دیگر c++ در if else if فقط وارد یکی از if یا else if ها میشود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *