ب م م در c++

ب م م در c++ (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

در این قسمت به آموزش ب م م در  c++  (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) میپردازیم. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است.

ب م م

بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م بین دو عدد را عددی میگویند که بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین باشد. برای مثال ب م م دو عدد ۴ و ۸ میشود ۴٫ ویژگی های بارز ب م م شامل موارد زیر هست:

  1. ب م م دو عدد یکسان میشود خود عدد
  2. ب م م هر عدد با صفر میشود صفر
  3. ب م م هر عدد با یک میشود ۱

برای پیدا کردن ب م م روش ساده این است که تمامی مقسوم علیه های دو عدد را بنویسیم و بزرگترین عددی که بین آن دو مشترک هست را ب م م انتهاب کنیم.

پیاده سازی ب م م در c++

برای پیاده سازی ب م م در c++ ما ایتدا نیاز به دو عدد داریم که آنها را a و b مینامیم. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده میکنیم که عدد کوچکتر را در نظر میگیریم و تمامی اعداد بین ۱ تا عدد بزرگتر را بر هر دو عدد تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر شد ما آن عدد را به عنوان ب م م در نظر میگیریم. توجه داشته باشید که ما از عدد کوچکتر شروع میکنیم و یکی یکی به پایین حرکت میکنیم.

#include <iostream>

#include <stdio.h>

using namespace std;

int GCD(int a , int b);

int main() {

    int a = 21;

    int b = 20;

    int gcd = GCD(a, b);

    printf(“%d”,gcd);

    return 0;

}

int GCD(int a, int b) {

    int gcd = 0;

    if (a == 0 || b == 0) {

        gcd = 0;

    } else {

        if (a > b) {

            for (int i = b; i > 0; i–) {

                if (a % i == 0 && b % i == 0) {

                    gcd = i;

                    break;

                }

            }

        } else if (a < b) {

            for (int i = a; i > 0; i–) {

                if (a % i == 0 && b % i == 0) {

                    gcd = i;

                    break;

                }

            }

        } else {

            // a == b

            gcd = a;

        }

    }

    return gcd;

}

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *